ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
เบอร์โทร : 085-052-3797
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต ดวงคำ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เฉื่อยฉ่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ์ วัชรถาวรศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย วันจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร พรมดวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบวบ กุลอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
เบอร์โทร :