คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
เบอร์โทร : 085-052-3797
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุเมธภูวดล
ตำแหน่ง : กรรมการ และเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต ดวงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย วันจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ดีเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เฉื่อยฉ่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา แก้วหริ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร พรมดวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู กรรมการ และเลขานุการ