กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชญานี เมฆจร
ครูคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ