ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ณัฐวุฒิ ล้อมเศรษฐี
ครูคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ