ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชญานี เมฆจร
ครูคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ