ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

จันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล
ครูธุรการ-การเงิน
หัวหน้าครูธุรการ

มาริษา บุญเม่น
ประชาสัมพันธ์-ธุรการ-เจ้าหน้าดูแลเว็ปไซต์

นายณัฎฐนันท์ เดชนภาพร
ครูธุรการ