ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

จาระนัย กลิ่นเกตุ
ครู

จารุวรรณ พรมเพ็ชร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ชินานางค์ ธูปทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

วรลักษณ์ นุชชะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

พรพรรณ กัลยา
ครู

ณัฐพร อ่ำทุ่ง
ครู
ครูประจำชั้น /0

ธนานันต์ ล้อมวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น /0

นายสมภพ ผดุงยศ
ครู

นางสาวบุปผา น้อยคง
ครู

จันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล
ครู

วิมลมาศ ยาทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง

อนุสรา พุ่มมาก
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น /0

ช่อผกา กลิ่นหอม
ครูพี่เลี้ยง