ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอนุสรา พุ่มมาก
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวกนกพร แย้มเมล์
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล 1

นางสาวหนึ่งฤทัย อยู่มา
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวสุกาญจน์ บัวไข
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล 2

นางสาวช่อผกา กลิ่นหอม
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 3

นางสาววิมลมาศ ยาทรัพย์
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล 3

นางสาวนันทนา เปรมอ้น
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 4

นางสาวชลทิตย์ พรมเพ็ชร
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล 4

นางสาวธิติมา สุขสวัสดิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอรุณกมล เชื้อบัว
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร หมื่นแปง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางชินานางค์ ธูปทอง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

นางนพเกล้า หนูเมือง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/3

นางสาวนฤมล ชื่นชูจิต
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุภาวิณี วันต๊ะ
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/4

นางวรลักษณ์ นุชชะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจารุวรรณ พรมเพ็ชร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเกสรา ทองสงฆ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุรีย์ ก้อนแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวขวัญภิรมย์ เกตุสอน
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/4

นางสาวกมลชนก รุ่งเรืองจิตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชิดชนก สายปาน
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/1

นางสาวณัฐพร อ่ำทุ่ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจุติพร โพยม
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล3/2

นางธนานันต์ ล้อมวงศ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอารีญา เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวลักษณียา สมัครการ
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล3/4