ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลธรรมโกศล (ป.ธ. ๓)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดตระพังทองรับอนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2547