พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.       จัดประสบการณ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เด็กครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย
๒.     จัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมความ
     เป็นไทย
๓.     จัดการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น
๔.     จัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกรบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
๕.    จัดประสบการณ์ กิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงอย่างมีความสุข
     และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๖.    จัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการอยู่ร่วมกัน
     การเสียสละ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
๗.     โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
     ความต้องการ
๘.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
๙.      พัฒนาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพ มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพและแบบอย่าง
     ที่ดีต่อเด็ก สังคม
๑๐.   ส่งเสริมการจัดแสดงผลงาน และการแสดงออกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจ
     ในการเรียนรู้
๑๑.   สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อนวตกรรมที่เหมาะสม ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
๑๒.จัดประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลาย
๑๓. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก
๑๒.จัดบริการด้านโภชนาการที่มีคุณภาพและถูกหลักอนามัย