ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
 
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 164 / 2 หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ในพื้นที่วัดตระพังทอง เดิมทีเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยพระครูวิมลธรรมโกศล อดีตเจ้าวาสวัดตระพังทอง ซึ่งก่อนหน้านั้นมีแนวคิดในการที่จะสร้างเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้การศึกษาสำหรับพระสงฆ์และสามเณร แต่ในขณะนั้นทางรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการส่งเสริมให้วัดที่มีความพร้อมสามารถจัดการศึกษาเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เพื่อเป็นแนวทางในการชักจูงและบ่มเพาะเยาวชนให้เข้าวัดตั้งแต่เยาว์วัย โดยอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแล พร้อมทั้งให้เด็กได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาด้วย ทางคณะกรรมการและอดีตเจ้าวาสจึงมีความเห็นพร้องต้องกัน เปิดเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยนำไม้เก่าที่อยู่ภายในวัดมาสร้างเป็นอาคารเรียนแบบชั้นเดียว มุงด้วยสังกะสี พื้นคอนกรีต ปูพื้นด้วยเสื่อน้ำมันจำนวน 1 หลัง ตัวอาคารประกอบด้วย
- ห้องเรียน 4 ห้อง
- ห้องโถงกลาง 1 ห้อง
- ห้องน้ำ 8 ห้อง
- ห้องธุรการ 1 ห้อง
- ห้องพระ 1 ห้อง
โดยทำเป็นห้องมุขด้านหน้า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ซึ่งมีเจ้าภาพหล่อพระสร้างถวายคือ คุณแอปเปิ้ล โรซาด้า พร้อมคณะ โดยได้รับความมีส่วนร่วมในชุมชนบริจาคปัจจัยก่อสร้างอาคารเรียนด้วย ซึ่งในการเปิดเรียนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครั้งแรกปี 2536 มีจำนวนครู 4 คนและจำนวนนักเรียนประมาณ 80 คน โดยได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงและอาหารเสริมนม ส่วนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนต้องใส่ปิ่นโตมาเอง เปิดการเรียนการสอนอยู่จนถึงปี 2544
ต่อมาเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2544 พระครูวิมลธรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดตระพังทอง ได้ย้ายสังกัดโรงเรียนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเปิดเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง” เนื่องจากทางท้องถิ่นคือเทศบาล ตำบลเมืองเก่า จะเข้ามาบริหารจัดการศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ตามแผนนโยบายของรัฐ โดยทางอดีตเจ้าอาวาสและคณะครูได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ที่โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม กรุงเทพฯ และโรงเรียนสกุณปักษี สุพรรณบุรี แล้วจึงได้เปิดเป็นโรงเรียนการกุศลครั้งแรก ซึ่งมีความจุนักเรียน 160 คน ครูบรรจุเอกชน 5 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน ครูใหญ่ 1 คน คือ นางสาวรุ่งอรุณนุ่มพรม และพระครูวิมลธรรมโกศล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ตามแนวปรัชญาของโรงเรียนคือ “เตรียมความพร้อม น้อมคุณธรรม นำสู่สังคม “ โดยได้รับการอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม
ต่อมาเมื่อปี 2545 ได้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการภายในวัด ท่านผู้รับใบอนุญาตฯได้แต่งตั้งนายถี กลิ่นเกตุ เป็นครูใหญ่ แล้วท่านผู้รับใบอนุญาตได้ลาออกจากเจ้าอาวาส เมื่อปี 2546 ต่อมาเมื่อปี 2547 ได้แต่งตั้งพระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโดยตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนนักเรียน 126 คน ครู 8 คน ครูใหญ่ 1 คน และอยู่ในช่วงที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนอนุบาล 3 ขวบด้วย เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2548 ทางโรงเรียนได้จัดซื้อรถยนต์หกล้อ เพื่อรับส่งนักเรียน 1 คัน โดยได้รับเงินดาวน์รถหกล้อจากการสนับสนุน เป็นเงินยืมจากนางสมบัติ อินทิพย์ 200,000 บาท โดยออกรถในนามของนายสกุลชื่นชมบุญ จนเมื่อส่งค่างวดรถหมดจึงได้โอนมาเป็นชื่อของโรงเรียน และในช่วงนั้นได้แต่งตั้งนายปรีชา อยู่สำราญ เป็นผู้จัดการ ช่วยเหลืองานบริหารโรงเรียนอยู่ประมาณ 1 ปีเศษ
ปี 2551 ได้สร้างอาคารเรียนอนุบาล 3 หนึ่งหลัง จำนวน 2 ห้องเรียน 8 ห้องน้ำ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงอาคารกุฎิเจ้าอาวาส(กุฏิเหลือง) เป็นสำนักงานโรงเรียนและโรงอาหารด้านล่าง โดยใช้งบประมาณของวัด
ปี 2553 ทางโรงเรียนได้งบประมาณอุดหนุนเป็นงบก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนหลังเก่า จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 70% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,500,000 บาท ได้งบอุดหนุน 70% คือ 2,400,000 บาทโดยทางโรงเรียนต้องหางบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,100,000 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการได้ปรึกษาและขออนุมัติยืมเงินจากมูลนิธิเมตตาธรรมทานวัดตระพังทอง จนสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2554 มีขนาดจำนวน
- ห้องเรียน 5 ห้อง
- ห้องน้ำ 16 ห้อง
- ห้องพระ 1 ห้อง
พร้อมติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน โดยตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารปฐมปัญญา” ในปีการศึกษานั้นมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 308 คน พร้อมได้งบประมาณเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 609,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ปี 2554 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง จำนวน 3 ห้องเรียน 6 ห้องน้ำ โดยใช้งบประมาณของวัด ส่งผลให้ในปีการศึกษาถัดมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 339 คน
 
ปี 2559 ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนจากสำนักงานคณะมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) งบประมาณ 4,838,000 บาท โดยได้รับการอุดหนุน 70% ทางโรงเรียนจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีก 30% พร้อมทั้งปรับปรุงด้านล่างเป็นห้องประชุมติดเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องประชุมและทุกห้องเรียน โดยให้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารสุขวโรทัย” ซึ่งเป็นพระราชทินนาม ของพระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง) วัดสังฆาราม ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 473 คน

 

 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
จัดการเรียนการสอน 4 ช่วงชั้น คือ
1. ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2-2.11 ปี
จำนวน 4 ห้องเรียน
2. ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3-3.11 ปี
จำนวน 4 ห้องเรียน
3. ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4-4.11 ปี
จำนวน 4 ห้องเรียน
4. ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5-5.11 ปี
จำนวน 4 ห้องเรียน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 557 คน
จำนวนผู้บริหาร,ครูและบุคลากรของโรงเรียน
- ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ จำนวน 1 รูป
- จำนวนครูบรรจุ 16 คน
- จำนวนครูพี่เลี้ยง 19 คน
- พนักงานขับรถ 5 คน
- พนักงานทำความสะอาด 2 คน
- แม่ครัว 2 คน
- รปภ 1 คน
อาคาร สถานที่
- อาคารเตรียมอนุบาลจำนวน 1 หลัง
- อาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 หลัง
- อาคารเรียนชั้นอนุบาล2 จำนวน 1 หลัง
- อาคารเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 หลัง
- ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
- ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 44 เครื่อง
- เครื่องโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ จำนวน 50 ตัว
- เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง
- ห้องสำนักงานจำนวน1 ห้อง
- ห้องพระ จำนวน 1 ห้อง
- โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
- ห้องน้ำ 32 ห้อง
รถรับส่งนักเรียน
- รถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
- รถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 คัน
- รถตู้สำนักงาน จำนวน 1 คัน
- รถกระบะมีหลังคารับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 1 คัน
 
ปรัชญาโรงเรียน
เตรียมความพร้อม น้อมคุณธรรม นำสู่สังคม
 
คติพจน์
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข
 
เอกลักษณ์
เด็กวัด เรียนฟรี ดูแลดี ดุจลูกหลาน
 
อัตลักษณ์
น่ารักสมวัย ใส่ใจเรียนรู้
 
เรียบเรียงข้อมูล
 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
 
โดย พระมหาดำรงค์ สนฺจิตฺโต
 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ตั้งอยู่เลขที่   ๑๖๔/๒  
หมู่ที่  ๓   ถนน จรดวิถีถ่อง    ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย        
รหัสไปรษณีย์    ๖๔๒๑๐   โทรศัพท์   ๐-๕๕๖๓-๓๔๕๓     โทรสาร   ๐๕๕ ๖๓๓ ๔๕๓
สังกัด     สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่การศึกษา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ - ๓
เขตพื้นที่บริการการศึกษา  ตำบลเมืองเก่า ม.๑, - ม.๑๐
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุลผู้บริหาร พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต
ผู้รับใบอนุญาต      วุฒิการศึกษาสูงสุด เปรียญธรรม ๗ประโยค  ( ศศ.บ) 
     ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่   กรกฎาคม    ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน
๑) พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต ผู้จัดการ วุฒิการศึกษาสูงสุด เปรียญธรรม ๗ ประโยค ( ศศ.บ)
     ดำรงตำแหน่งใน    โรงเรียนนี้ตั้งแต่   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน